1. Loa loa! FAQ, đọc điều số 2 và số 4 nha các rì víu ơ!
2. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Niteco Vietnam Co., Ltd

Ha Noi, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Sweden

 Rờ víu (7)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ United States

 Rờ víu (18)

CNV

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (2)

D.A.C Tech Vietnam

Hai Chau, Da Nang Outsourcing 11-50 Japan

 Rờ víu (3)

Synova Solutions

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 France

 Rờ víu (19)

GO1 Vietnam

Binh Thanh, Ho Chi Minh Product 11-50 Australia

 Rờ víu (3)

VNG Corporation

Ho Chi Minh Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (13)

Transcosmos Technologic Arts

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Japan

 Rờ víu (16)

Intelligence Business Solutions

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Japan

 Rờ víu (7)

Codebox Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 11-50 United States

 Rờ víu (2)

Ringier Vietnam

District 4, Ho Chi Minh Product 151-300 Switzerland

 Rờ víu (5)

Autonomous

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 11-50 United States

 Rờ víu (11)

TMA Solutions

Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (23)

HDWEBSOFT

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (11)

ITSOL

Cau Giay, Ha Noi Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (2)

Renesas Design Vietnam

7, Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (4)

Axon Active Vietnam

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Switzerland

 Rờ víu (7)

Global CyberSoft

District 12, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (13)

CityNow

District 10, Ho Chi Minh Outsourcing 1-10 Japan

 Rờ víu (7)

FIOT Co. LTD.

District 8, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)