Tâm sự dev: { kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

NashTech

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ United Kingdom

 Rờ víu (38)

K&G Technology

7, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (1)

TECH JDI

District 3, Ho Chi Minh Product 11-50 Singapore

 Rờ víu (2)

Nexle Corporation

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Nexcel Solutions

District 12, Ho Chi Minh Product 151-300 Virgin Islands, British

 Rờ víu (2)

FPT Software

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (4)

idocNet

Dong Da, Ha Noi Outsourcing 1-10 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (3)

Kootoro Việt Nam

District 3, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (2)

i3 DVR International

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 51-150 Canada

 Rờ víu (3)

FPT Information System Corporation

Nam Tu Liem, Ha Noi Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (2)

TMA Solutions

Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (2)

Niteco Vietnam Co., Ltd

Ha Noi, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Sweden

 Rờ víu (1)

NTT Data Vietnam

Cau Giay, Ha Noi Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Tekcent Vietnam

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Hong Kong

 Rờ víu (1)

Evolable Asia

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi Outsourcing 300+ Japan

 Rờ víu (3)

PYCOGROUP

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Belgium

 Rờ víu (2)

DiCentral

Ho Chi Minh, Da Nang Outsourcing 151-300 United States

 Rờ víu (1)

Vidaltek

Tan Phu, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 United States

 Rờ víu (4)