1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Germany

 Rờ víu (45)

Vietnam Autech

Thanh Tri, Ha Noi Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (34)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (77)

NVG Technology

District 10, Ho Chi MinhProduct51-150Switzerland

 Rờ víu (7)

Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (60)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (453)

Asoview Vietnam

Binh Thanh, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (10)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (52)

KPMG Limited

District 1, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (17)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (90)

Shopee

OthersProduct1000+Singapore

 Rờ víu (2)

User Experience Researchers

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (44)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000United States

 Rờ víu (79)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (56)

Shinhan Bank

District 1, Ho Chi Minh Product 300+ Republic of Korea

 Rờ víu (1)

SkyLab

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (2)

LINE Corp

Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (16)

SAI Digital

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300India

 Rờ víu (9)

CMC Global

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (11)

Techcom Securities

Hai Ba Trung, Ha NoiProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (3)