Tâm sự dev: { kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

i3 DVR International

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 51-150 Canada

 Rờ víu (5)

Axon Active Vietnam

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Switzerland

 Rờ víu (7)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (17)

Framgia

Nam Tu Liem, Ha Noi Product 300+ Japan

 Rờ víu (4)

Rainmaker Labs

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Singapore

 Rờ víu (1)

MySquar

District 1, Ho Chi Minh Product 51-150 Singapore

 Rờ víu (1)

M_Service (MoMo)

District 7, Ho Chi Minh Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (1)

Miller Gold Technology Solutions

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Australia

 Rờ víu (2)

LHV Software

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Gameloft

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi Product 300+ France

 Rờ víu (24)

Knorex

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 51-150 Singapore

 Rờ víu (1)

Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (3)

Mecorp Vietnam

District 3, Ho Chi Minh Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Terralogic

District 12, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 United States

 Rờ víu (10)

PlayFury

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Singapore

 Rờ víu (2)

VNITPro

Dong Da, Ha Noi Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Gotadi

Hoan Kiem, Ha Noi Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (1)

HBB Solutions

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)

MAPLE

Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)

GIANTY CO., LTD

District 1, Ho Chi Minh Product 151-300 Japan

 Rờ víu (2)