1. Loa loa! FAQ, đọc điều số 2 và số 4 nha các rì víu ơ!
2. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Swiss Post Solutions Vietnam

Ho Chi Minh Product 300+ Switzerland

 Rờ víu (1)

Gotadi

Hoan Kiem, Ha Noi Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (11)

2Click Solutions

District 12, Ho Chi Minh Product 11-50 Ireland

 Rờ víu (5)

GARENA VIETNAM

District 3, Ho Chi Minh Product 300+ Singapore

 Rờ víu (4)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (200)

Sendo.vn

District 7, Ho Chi Minh Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (3)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ United Kingdom

 Rờ víu (24)

Hella Vietnam

District 1, Ho Chi Minh Product 51-150 Germany

 Rờ víu (5)

FPT Software

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (62)

Shopback

Ho Chi Minh Product 51-150 Singapore

 Rờ víu (3)

Kins Solutions

District 9, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (10)

Commonwealth Bank Group

District 1, Ho Chi Minh Product 300+ Australia

 Rờ víu (4)

OLLI

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 1-10 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Framgia

Nam Tu Liem, Ha Noi Product 300+ Japan

 Rờ víu (16)

CSC Vietnam

Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (13)

IFI Solution - An NTT Data Company

Thanh Xuan, Ha Noi Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (6)

Synova Solutions

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 France

 Rờ víu (25)

Vitop Media

Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (6)

Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (32)

Citigo Software

Hai Ba Trung, Ha Noi Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (2)