1. Loa loa! FAQ, đọc điều số 2 và số 4 nha các rì víu ơ!
2. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Defide Vietnam

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Japan

 Rờ víu (3)

Devinition

10, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Luxembourg

 Rờ víu (2)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi Minh Product 151-300 Australia

 Rờ víu (13)

Lisa

District 1, Ho Chi Minh Product 1-10 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Autonomous

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 11-50 United States

 Rờ víu (10)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (126)

RiverCrane Vietnam

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Japan

 Rờ víu (2)

Viivue

District 3, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (4)

Synova Solutions

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 France

 Rờ víu (14)

TMA Solutions

Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (20)

Seldat Inc

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 51-150 United States

 Rờ víu (5)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha Noi Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (25)

Titan Technology Corporation

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (7)

S3 Corporation (S3 Corp.)

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (14)

ASIAN TECH CO.,LTD

Son Tra, Da Nang Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (5)

Universal IT Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (12)

Gameloft

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi Product 300+ France

 Rờ víu (11)

MySquar

District 1, Ho Chi Minh Product 51-150 Singapore

 Rờ víu (10)

Dinosys Corporation

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (2)

LogiGear Vietnam

Ho Chi Minh, Da Nang Outsourcing 300+ United States

 Rờ víu (1)