1. Loa loa! FAQ, đọc điều số 2 và số 4 nha các rì víu ơ!
2. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

UMBALA

District 10 & 11, Ho Chi Minh Product 11-50 United States

 Rờ víu (10)

FPT Software

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (70)

Shinkawa Vietnam

District 12, Ho Chi Minh Product 11-50 Japan

 Rờ víu (28)

Autonomous

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 11-50 United States

 Rờ víu (22)

FLYNK

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Australia

 Rờ víu (4)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (213)

Inceptionlabs

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Singapore

 Rờ víu (2)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ United States

 Rờ víu (31)

Ecomedic

Cau Giay, Ha Noi Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (6)

HOIIO

District 3, Ho Chi Minh Product 11-50 Singapore

 Rờ víu (4)

NOVAON ADS

Cau Giay, Ha Noi Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (1)

CMC Soft

Cau Giay, Ha Noi Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (7)

DOU Holdings Networks Co.,Ltd

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (5)

BeyondEdge

3, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Singapore

 Rờ víu (2)

Thai Son Soft

Cau Giay, Ha Noi Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (2)

Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (35)

Seldat Inc

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 51-150 United States

 Rờ víu (20)

Techcom Securities

Hai Ba Trung, Ha Noi Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (2)

Ego Pulse

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (2)

CO-WELL ASIA

Ha Noi, Da Nang Outsourcing 151-300 Japan

 Rờ víu (20)