1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (477)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (107)

Netpower Vietnam

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct1-50Norway

 Rờ víu (5)

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Germany

 Rờ víu (46)

POPS WorldWide

District 10, Ho Chi MinhProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (8)

Panasonic Vietnam Group

Ba Dinh, Ha NoiOutsourcing1000+Japan

 Rờ víu (2)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (26)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (58)

IVS

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (39)

LARION

District 12, Ho Chi MinhProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (11)

AXON

District 4, Ho Chi MinhProduct301-500United States

 Rờ víu (30)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000United States

 Rờ víu (82)

Avantility

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing1-50United States

 Rờ víu (1)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (99)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (91)

Aleph Vietnam

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (10)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (85)

Launch Deck

District 4, Ho Chi MinhOutsourcing51-150United States

 Rờ víu (2)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (70)

Yojee

District 4, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (1)