1. Loa loa! FAQ, đọc điều số 2 và số 4 nha các rì víu ơ!
2. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

NashTech

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ United Kingdom

 Rờ víu (19)

Inspectorio

District 2, Ho Chi Minh Product 11-50 Hong Kong

 Rờ víu (3)

Terralogic

District 12, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 United States

 Rờ víu (5)

Rakus Vietnam Company

District 12, Ho Chi Minhh Product 51-150 Japan

 Rờ víu (49)

Luvina Software

Cau Giay, Ha Noi Product 300+ Japan

 Rờ víu (7)

Kaopiz Sofware

Nam Tu Liem, Ha Noi Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (3)

Saigon Technology Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (5)

Vinova

Go Vap, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Singapore

 Rờ víu (19)

EXE Corp

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (7)

NEXTTECH GROUP

Hai Ba Trung, Ha Noi Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (6)

ASWIG Solutions

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Australia

 Rờ víu (29)

GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Japan

 Rờ víu (11)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (181)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 France

 Rờ víu (21)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha Noi Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (33)

Shift Asia Vietnam

Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (12)

TINYpulse

District 1, Ho Chi Minh Product 51-150 United States

 Rờ víu (1)

8Bit Rockstars

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Germany

 Rờ víu (5)

SmartOSC

District 10, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (13)

LARION

District 12, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (7)