1. Loa loa! FAQ, đọc điều số 2 và số 4 nha các rì víu ơ!
2. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

IMLINK Vietnam

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Japan

 Rờ víu (6)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (145)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha Noi Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (32)

QUOINE

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Japan

 Rờ víu (9)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 France

 Rờ víu (16)

Evolable Asia

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi Outsourcing 300+ Japan

 Rờ víu (18)

SETA International

Ha Noi Outsourcing 51-150 United States

 Rờ víu (9)

Cty CP Điện Toán Việt Nam | VP9

Cau Giay, Ha Noi Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (5)

Vitop Media

Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (2)

Seldat Inc

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 51-150 United States

 Rờ víu (9)

TIKI CORPORATION

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (4)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ United States

 Rờ víu (22)

TP&P Technology

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 United States

 Rờ víu (7)

TPS Software

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (7)

Autonomous

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 11-50 United States

 Rờ víu (16)

ZALORA Group

District 4, Ho Chi Minh Product 300+ Singapore

 Rờ víu (2)

Aureole Information Technology (AIT)

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (3)

IVS

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Japan

 Rờ víu (9)

FPT Software

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (41)

V-NEXT

Nam Tu Liem, Ha Noi Outsourcing 11-50 Japan

 Rờ víu (3)