1. Loa loa! Trong một chiều cuối tuần mưa tầm tã, Admin đã quá chén và chạy vào máy chủ... Kết quả là các rờ víu đã ra đi mà không một lời từ biệt!

Tâm sự dev: { kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ United States

 Rờ víu (27)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (48)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi Minh Product 151-300 Australia

 Rờ víu (7)

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 300+ Germany

 Rờ víu (31)

Innotech Vietnam Corporation

District 10, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (6)

Inspectorio

District 2, Ho Chi Minh Product 11-50 Hong Kong

 Rờ víu (2)

Mecury Studio & Technology

District 7, Ho Chi Minh Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (2)

TPS Software

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (3)

JUST-IN-TIME SOLUTIONS (JITS)

Ho Chi Minh, Ha Noi Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Neotek

District 7, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)

S3 Corporation (S3 Corp.)

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (12)

Misa

Cau Giay, Ha Noi Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (1)

Delivery VN

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Japan

 Rờ víu (2)

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 United States

 Rờ víu (4)

FPT Software

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (18)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha Noi Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (31)

East Agile

District 10, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 United States

 Rờ víu (3)

MISFIT

District 4, Ho Chi Minh Product 151-300 United States

 Rờ víu (4)

TicketBox.vn

District 4, Ho Chi Minh Product 51-150 Singapore

 Rờ víu (12)

Synergix Technologies

Thanh Xuan, Ha Noi Outsourcing 51-150 Singapore

 Rờ víu (2)