1. Loa loa! FAQ, đọc điều số 2 và số 4 nha các rì víu ơ!
2. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

2Click Solutions

District 12, Ho Chi Minh Product 11-50 Ireland

 Rờ víu (4)

Evolable Asia

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi Outsourcing 300+ Japan

 Rờ víu (49)

Transcosmos Technologic Arts

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Japan

 Rờ víu (25)

VietIS

Cau Giay, Ha Noi Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (4)

LienVietPostBank

District 1, Ho Chi Minh Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (2)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ United Kingdom

 Rờ víu (15)

SiliconPrime Technologies

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 United States

 Rờ víu (20)

BPC Banking Technologies

Ho Chi Minh, Ha Noi Outsourcing 11-50 Switzerland

 Rờ víu (5)

Framgia

Nam Tu Liem, Ha Noi Product 300+ Japan

 Rờ víu (14)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 300+ Viet Nam

 Rờ víu (167)

Thien An Investment Corporation | AA Distribution (AAD)

District 3, Ho Chi Minh Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (2)

Global Online Branding | GOBRANDING

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (1)

ZALORA Group

District 4, Ho Chi Minh Product 300+ Singapore

 Rờ víu (3)

Innotech | Innovative Technology

District 3, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (3)

TIKI CORPORATION

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (6)

INNOVATUBE

Ha Noi, Ha Noi Outsourcing 11-50 Hong Kong

 Rờ víu (3)

Knorex

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 51-150 Singapore

 Rờ víu (3)

Dirox

Binh Thanh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 France

 Rờ víu (2)

Wisewires

Cau Giay, Ha Noi Product 51-150 Republic of Korea

 Rờ víu (1)

Weebpal

Ho Chi Minh Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (1)