1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Green Global

Hai Chau, Da Nang Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (10)

IT Consultis

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (3)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (293)

SCOMMERCE

District 10, Ho Chi MinhProduct1000+Viet Nam

 Rờ víu (5)

ETC Technology Systems

Cau Giay, Ha NoiProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (3)

IVS

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (15)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (52)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (212)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (4)

Ryukyu Interactive Vietnam

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (1)

NVG Technology

District 10, Ho Chi MinhProduct51-150Switzerland

 Rờ víu (4)

Bstar Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (4)

Framgia

Nam Tu Liem, Ha Noi Product 300+ Japan

 Rờ víu (38)

Evolable Asia

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000Japan

 Rờ víu (102)

NOVAON DIGITAL GROUP

Cau Giay, Ha NoiProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (1)

VietIS

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (13)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (41)

FPT Telecom

Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (14)

VNPT Software

Cau Giay, Ha Noi Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (8)

BaP

Hai Chau, Da NangOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (10)